Onze polisvoorwaarden

Wij vinden dat onze polisvoorwaarden helder moeten zijn. Zowel voor onszelf als voor de klant. Dus geen vage kleine lettertjes maar begrijpelijke taal. Deze kunt u hieronder zelf teruglezen.

Wat geldt er voor mij?

De algemene voorwaarden gelden voor alle onderdelen van deze verzekering. Daarnaast zijn er ook bijzondere voorwaarden die alleen gelden voor de specifieke dekkingen van deze verzekering. Als de bijzondere voorwaarden afwijken van de algemene voorwaarden dan gelden de bijzondere voorwaarden.

Voorwaarden downloaden

Wilt u onze polisvoorwaarden downloaden om ze later op uw gemak eens door te nemen? Klik dan hier. Om het document te kunnen lezen heeft u wel een PDF lezer als Adobe Reader nodig.

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Wat bedoelen wij met de volgende begrippen?

Onderstaande begrippen komen vaker in de voorwaarden voor. Daarom leggen wij deze uit.
Verzekeringnemer
De verzekeringnemer en de personen die in de bijzondere voorwaarden als verzekerde wordt genoemd.
Verzekerde
de verzekeringnemer en de personen die in de bijzondere voorwaarden als verzekerde worden genoemd.
U, uw
de verzekerde of de verzekeringnemer.
Wij, ons, onze
Biesbosch Assuradeuren Anno 2000 B.V. als gevolmachtigde van UVM Verzekeringsmaatschappij N.V., Postbus 50.000, 7900 RP te Hoogeveen voor rekening en risico van UVM Verzekeringsmaatschappij N.V. (vergunningnummer AFM 12000595).
Schadegebeurtenis
een voorval of een reeks van voorvallen die met elkaar verband houden, die één oorzaak heeft en die schade aan personen en/of zaken tot gevolg heeft. Schade is alleen verzekerd als de schadegebeurtenis plotseling is veroorzaakt en/of is ontstaan tijdens de looptijd van de verzekering.
Schriftelijk
per post of e-mail. Als wij u een bericht sturen doen wij dit naar het ons laatst bekende (e-mail)adres.
Tussenpersoon, rijwielhandelaar
degene waar u de verzekering heeft afgesloten.

Artikel 2. Waarop is de verzekering gebaseerd?

1. De gegevens die u ons heeft gegeven.
2. De polis die na acceptatie op basis van de door u gegeven antwoorden verstrekt is.
3. De algemene en bijzondere voorwaarden en de eventueel met u gemaakte afspraken (clausules) die bij de polis worden afgegeven.

Artikel 3. Wanneer gaat de verzekering in en welke bedenktijd geldt er?

1. Vanaf de ingangsdatum die op uw polisblad staat.
2. Nooit eerder dan het tijdstip waarop de verzekering is afgesloten.
3. U kunt tot 14 dagen na ontvangst van het 1e polisblad aangeven dat u de verzekering toch niet wilt afsluiten. De verzekering is in dat geval nooit van kracht geweest. Aan de beëindiging van de verzekering zijn geen kosten verbonden. U betaalt ook geen premie.

Artikel 4. Wanneer mag de verzekeringnemer de verzekering opzeggen?

Na een schademelding. Tot 2 maanden nadat wij een definitief standpunt over de schade hebben ingenomen en u dit hebben meegedeeld.

Artikel 5. Wanneer mogen wij de verzekering opzeggen?

1. Als u ook na een betalingsherinnering niet de volledige premie en bijkomende kosten heeft betaald.
2. Als u ons bij het sluiten van de verzekering of in geval van schade onjuiste informatie heeft gegeven.
3. Als in geval van schade of bij het sluiten van de verzekering sprake is van (poging tot) fraude, oplichting of bedrog.
4. Na een schademelding. Tot 2 maanden nadat wij een definitief standpunt over de schade hebben ingenomen en u dit hebben meegedeeld.
5. Als u vaker dan gemiddeld schades meldt. Wij zoeken dan samen met u naar een oplossing en maken afspraken voor de toekomst. Brengen deze naar onze inschatting geen verbetering of wilt u hieraan niet meewerken, dan kan dit aanleiding zijn de verzekering te beëindigen. In dat geval sturen wij u 2 maanden van tevoren schriftelijk bericht.
6. Als er sprake is van een vertrouwensbreuk.
7. Als u uw verplichtingen uit deze overeenkomst niet nakomt.

Artikel 6. Wanneer moet de premie betaald worden?

1. U betaalt de premie altijd vooruit. Kosten en assurantiebelasting zijn hierbij inbegrepen.
2. Betaalt u de premie niet binnen 14 dagen nadat deze verschuldigd is, dan is er vanaf de ingangsdatum van de verzekering geen dekking. Wij zijn niet verplicht u in dit geval een betalingsherinnering te sturen.
3. Als wij genoodzaakt zijn de premie langs gerechtelijke weg of via een andere externe procedure te innen, dan zijn alle bijkomende kosten voor uw rekening.
4. U blijft verplicht de premie en bijkomende kosten te betalen.
5. De dekking wordt hersteld 1 dag na ontvangst van alle openstaande bedragen, mits de verzekering nog niet door ons is beëindigd. Schade die zich heeft voorgedaan in de periode dat de dekking was vervallen, is niet gedekt.

Artikel 7. Hoe moet ik mijn fiets achterlaten?

Voor recht op uitkering bij diefstal moet uw fiets zijn afgesloten, ook als deze binnen is gestald. Uw fiets moet zijn voorzien van een ART goedgekeurd slot met minimaal 2* (ART2). Heeft u een gewone fiets van € 3000,- of hoger, of een e-bike van € 2000,- of hoger? Dan moet uw fiets ook zijn afgesloten met een extra kabel/kettingslot van Axa level 7 of hoger, Trelock level 3 of hoger, of Abus level 5 of hoger. Bij een diefstalmelding moeten de originele sleutels van elk slot aan ons worden overlegd.

Artikel 8. Wat moet u doen in geval van schade?

Bel zo snel mogelijk uw tussenpersoon of ons. Het telefoonnummer tussenpersoon staat op het polisblad. Zie ook voor uw verplichtingen artikel 23.3. U bent verplicht:
1. uw tussenpersoon of rijwielhandelaar zo snel mogelijk de schade te melden;
2. de schade zoveel mogelijk te beperken;
3. de aanwijzingen van ons en/of de expert op te volgen;
4. alle medewerking te verlenen;
5. op tijd alle informatie te geven, zodat wij de schade kunnen afhandelen;
6. in het geval van diefstal onmiddellijk aangifte te doen bij de politie;
7. geen toezegging te doen, verklaring af te geven of handeling te verrichten die onze belangen kan schaden;
8. eerst met uw rijwielhandelaar overleg te plegen voordat u de beschadigde voorwerpen laat repareren of restanten vernietigt, en/of daarvan afstand doet;
9. de schade aan te tonen dan wel aannemelijk te maken;
10. ons te melden als de schade ook door een andere verzekering is gedekt, of te verhalen is op een ander.

Artikel 9. Hoe stellen wij de schade vast?

Op basis van de informatie die wij van u, de tussenpersoon of van een expert die door ons is benoemd hebben gekregen en door het toepassen van deze voorwaarden.

Artikel 10. Wanneer betalen wij de schade?

Zodra wij alle noodzakelijke informatie hebben ontvangen, bepalen wij of er recht is op schadevergoeding. Als dat zo is, vergoeden wij binnen 14 dagen het vastgestelde bedrag aan uw tussenpersoon of rijwielhandelaar.

Artikel 11. Kan een schadeclaim verjaren?

De wettelijke regels van verjaring zijn van toepassing. Als wij uw verzoek om schadevergoeding schriftelijk hebben afgewezen, moet u binnen 3 jaar reageren, anders wordt uw schade niet meer in behandeling genomen.

Artikel 12. Wat gebeurt er als de schade ook is gedekt door een andere verzekering?

Schade die op basis van een wet of een andere verzekering al wordt vergoed of vergoed zou worden als u niet bij ons verzekerd zou zijn geweest, vergoeden wij niet. Wel vergoeden wij de schade boven dat elders verzekerde bedrag, maar maximaal tot het bij ons verzekerde bedrag.

Artikel 13. Wanneer vergoeden wij niet?

Bij schade die is ontstaan en/of verergerd:
1. a. met toestemming van u en/of een andere belanghebbende;
-- b. door opzet en/of al dan niet bewuste roekeloosheid en/of al dan niet bewuste merkelijke schuld van u en/of een andere belanghebbende;
2. door molest zoals gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij (zie artikel 3:38 van de Wet op het financieel toezicht);
3. door atoomkernreacties, aardbeving en/of vulkanische uitbarsting;
4. door (poging tot) fraude. Onder fraude wordt verstaan: het opzettelijk (proberen te) krijgen van schade- of kostenvergoeding, reparatie van schade in natura, uitkering waar geen recht op bestaat of dekking op basis van valse informatie. Dit kan tot gevolg hebben dat:
-- a. wij aangifte doen bij de politie;
-- b. wij de verzekering beëindigen;
-- c. wij u registreren in het signaleringssysteem waar verzekeringsmaatschappijen gebruik van maken;
-- d. u de gemaakte kosten en/of uitgekeerde schadevergoedingen terug moet betalen;
5. als u zich niet houdt aan uw verplichtingen en daardoor onze belangen schaadt.

Artikel 14. Hoe gaan wij om met schade als gevolg van terrorisme?

Wij vergoeden schade op basis van het Protocol afwikkeling Claims van de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. (NHT). Daarin staat dat wij de schadevergoeding kunnen beperken bijvoorbeeld bij terrorisme of kwaadwillige besmetting. U vindt de volledige tekst van dit protocol op www.terrorismeverzekerd.nl.

Artikel 15. Wat moet u doen als u een klacht over ons heeft?

Heeft u een klacht of bent u het niet eens met een beslissing die een medewerker namens ons heeft genomen? En komt u er met onze medewerker niet uit? Stuur dan uw klacht aan:
Biesbosch Assuradeuren Anno 2000 B.V.
Postbus 29
4250 DA Werkendam
vico@biesboschassuradeuren.nl

Lossen wij uw klacht niet naar wens op, dan kunt u deze voorleggen aan de bevoegde rechter of bij:
Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Tel.: 0900-3552248
www.kifid.nl

Artikel 16. Welk recht is van toepassing?

Op de verzekering is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 17. Hoe gaan wij met uw persoonlijke gegevens om?

Bij het sluiten of wijzigen van de verzekering of in geval van schade worden persoonsgegevens en eventuele andere gegevens gevraagd. Deze worden door ons verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van overeenkomst(en). Daarnaast kunnen wij u informeren over voor u relevante (bestaande en/of nieuwe) producten en diensten. Als u geen prijs stelt op deze informatie, dan kunt u dit schriftelijk melden bij:
Unigarant N.V.
Afdeling Klantcontact
Postbus 50.000
7900 RP Hoogeveen
www.unigarant.nl

In verband met een verantwoord acceptatiebeleid zal Unigarant N.V. uw gegevens raadplegen of vastleggen bij de Stichting CIS te Zeist. Doel hiervan is risico’s te beheersen en fraude tegen te gaan (zie www.stichtingcis.nl). Wij zijn lid van het Verbond van Verzekeraars en houden ons aan de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens financiële instellingen (zie www.verzekeraars.nl).

Bijzondere voorwaarden

In de bijzondere voorwaarden staan bepalingen die alleen gelden voor de specifieke dekkingen. Op uw polisblad kunt u zien welke dekkingen u heeft verzekerd.

Artikel 18. Wat bedoelen wij met de volgende begrippen?

Onderstaande begrippen komen vaker in de voorwaarden voor. Daarom leggen wij deze uit.
Verzekerde
1. de eigenaar van de fiets;
2. de persoon die met uw toestemming de fiets gebruikt.
Rijwielhandelaar
De rijwielhandelaar waar u uw verzekering heeft afgesloten.
Fiets
de op het polisblad omschreven fiets.
Accessoires
de aan de fiets bevestigde extra onderdelen, zoals vermeld op de aankoopnota en waarvan de prijs is opgenomen in het verzekerd bedrag.
Verzekerd bedrag
het op het polisblad vermelde bedrag:
1. de cataloguswaarde van een nieuwe fiets (maximaal 1 jaar oud) op het moment van aankoop;
2. of de aanschafwaarde van een gebruikte fiets;
3. of de door de rijwielhandelaar getaxeerde waarde.
Totaal verlies
als de reparatiekosten hoger zijn dan 80% van de schadevergoeding bij artikel 26.
Diefstal
het zonder toestemming wegnemen van de fiets waarbij de fiets niet binnen 48 uur wordt teruggevonden.
Slot
een ART (categorie 2 of hoger) goedgekeurd slot, waarvan merk en sleutelnummer aan ons zijn doorgegeven. Zie ook artikel 7 voor de bepalingen van een mogelijk verplicht tweede slot.
Originele fietssleutels
fietssleutels van het slot die door de slotenfabrikant zijn geleverd.
Accu
de standaard, bij de nieuwe fiets, afgeleverde accu en oplader ten behoeve van de trapondersteuning.

Artikel 19. Waar is de verzekering geldig?

1. De verzekering is geldig over de hele wereld.
2. Verhaalrechtsbijstand is alleen geldig in (geografisch) Europa, in Rusland tot en met de Oeral en in Turkije tot de Bosporus.
3. Pechhulp is alleen geldig in Nederland.

Artikel 20. Wat voor wijzigingen moet de verzekeringnemer direct aan ons doorgeven?

1. Als u of uw nabestaanden geen belang meer hebben bij de fiets, bijvoorbeeld door verkoop, diefstal of totaal verlies;
2. Bij verandering van betaalrekening, e-mail-, woon- of postadres.

Artikel 21. Wanneer eindigt de verzekering?

1. Als u naar het buitenland verhuist.
2. Bij uw overlijden, wanneer de nabestaanden geen belang meer hebben bij de fiets.
3. Bij verkoop van de fiets.
4. Bij totaal verlies of diefstal van de fiets.

Artikel 22. Wanneer krijgt u premie terug?

Over de niet verstreken termijn van de verzekering betalen wij onder aftrek van administratiekosten de premie aan u terug:
1. Als u naar het buitenland verhuist;
2. Bij uw overlijden, wanneer de nabestaanden geen belang meer hebben bij de fiets;
3. Bij een verzekering voor 5 jaar in geval van totaal verlies of diefstal van de fiets:
-- a. in het 1e verzekeringsjaar 30%
-- b. in het 2e verzekeringsjaar 20%
4. Inruil van de fiets door een nieuwe fiets inclusief VICO verzekering.

Artikel 23. Welke verplichtingen heeft u?

1. Zorgplicht: U dient alle voorzorgen te nemen ter voorkoming van verlies of schade onder andere door de originele fietssleutels zorgvuldig te bewaren en niet onbeheerd achter te laten in kleding, tas, garderobe etc.
2. Slot en originele fietssleutels: U dient bij vervanging van het slot en/of verlies van de originele fietssleutels hiervan direct melding te maken bij ons. Duplicaat fietssleutel(s) mogen alleen bijgemaakt worden door de fabrikant van het slot.
3. Bij (diefstal)schade moet u dit, met omschrijving, binnen 8 dagen bij uw tussenpersoon of bij ons melden. U moet ons direct in kennis te stellen als de fiets is teruggevonden. Na reparatie door de ons opgegeven partij stuurt u ons de gespecificeerde nota.
4. Bij diefstal stuurt u ons het politierapport of een afschrift daarvan, het verzekeringsbewijs en aankoopnota van de fiets, en alle originele fietssleutels van elk slot, waarvan per slot minimaal 1 sleutel gebruikssporen dient te vertonen. De nummers moeten overeenkomen met de bij ons geregistreerde nummers. Het risico van verzending van de originele fietssleutels naar ons is voor u.

Artikel 24. Wat is verzekerd?

Op het polisblad staat welke dekking u heeft.
1. Diefstal. Hieronder valt ook schade aan de fiets:
-- a. ontstaan bij een poging tot diefstal;
-- b. die ontstaan is tijdens de periode van diefstal.
2. Diefstal en BeschadigingPlus: Diefstal zoals vermeld onder 1 en daarnaast schade aan de fiets door een aanrijding, een val of andere plotselinge en onvoorziene van buitenkomende schadegebeurtenis.

Artikel 25. Welk eigen risico geldt er?

Per schadegebeurtenis:

Eigen risico

Totaal verlies

Diefstal

Beschadiging

ATB en racefiets

20% van het verzekerd bedrag

10% van het verzekerd bedrag

Eur 50,-

fiets en e-bike

Eur 0,-

Eur 0,-

Eur 25,-

Op het polisblad staat de soort fiets.

Artikel 26. Op welke vergoeding heeft u recht bij een fiets, e-bike, racefiets en ATB?

1. Bij totaal verlies en diefstal vergoeden wij:
-- a. bij een fiets en e-bike indien de verzekering via een rijwielhandelaar is gesloten:
---- 1. in de eerste 3 jaar van de verzekering een fiets en e-bike in natura. Had u een nieuwe fiets en e-bike verzekerd dan wordt bij levering van hetzelfde merk en type een prijsstijging vergoed tot maximaal 4% in het 1e jaar, 7% in het 2e jaar en 10% in het 3e jaar. Onder vergoeding in natura verstaan we de levering van een fiets en e-bike van dezelfde waarde als op het moment van de ingangsdatum van de verzekering door de rijwielhandelaar waar de verzekering is gesloten;
---- 2. in het 4e jaar: 75% van het verzekerd bedrag, in het 5e jaar: 60% van het verzekerd bedrag, en vanaf het 6e jaar: 50% van het verzekerd bedrag;
-- b. bij een racefiets en ATB indien de verzekering via een rijwielhandelaar is gesloten:
---- 1. in de eerste 3 jaar van de verzekering een racefiets en ATB in natura. Onder vergoeding in natura verstaan we de levering van een racefiets en ATB van dezelfde waarde als op het moment van de ingangsdatum van de verzekering, door de rijwielhandelaar waar de verzekering is gesloten;
---- 2. in het 4e jaar: 75% van het verzekerd bedrag, in het 5e jaar: 60% van het verzekerd bedrag en vanaf het 6e jaar: 50% van het verzekerd bedrag;
-- c. indien de verzekering niet via een rijwielhandelaar is gesloten:
---- 1. in de eerste 3 jaar van de verzekering 100% van het verzekerd bedrag;
---- 2. in het 4e jaar: 75% van het verzekerd bedrag;
---- 3. in het 5e jaar: 60% van het verzekerd bedrag;
---- 4. vanaf het 6e jaar: 50% van het verzekerd bedrag.
De eventuele opbrengst van restanten wordt in mindering gebracht op de vergoeding. De vergoedingsregeling bij 1a tot en met 1c geldt ook voor accessoires.
2. Beschadiging: Bij beschadiging vergoeden wij de reparatiekosten behalve bij oppervlakkige beschadiging. Dan vergoeden wij het bedrag dat de fiets minder waard is geworden.
3. Accu: Bij beschadiging of diefstal van de accu vergoeden wij de aanschafwaarde van een nieuwe accu van dezelfde soort en kwaliteit onder aftrek van een afschrijving. De afschrijving is 1,5% per maand tot maximaal 75% van de aanschafwaarde. Wij rekenen vanaf de ingangsdatum van de verzekering.
4. Overdracht van rechten: U bent verplicht, als wij dit wensen, alle rechten die u ter zake van de schade tegenover anderen mocht hebben schriftelijk aan ons over te dragen in ruil voor vergoeding.
5. Expertise: Voor zover de schade niet in onderling overleg kan worden vastgesteld, zal deze door een voor rekening van ons te benoemen expert worden vastgesteld.

Pechhulp

Meeverzekerd als deze dekking op uw polisblad staat.

Artikel 43. Wat mag u bij pech van ons verwachten?

Onze pechhulp streeft naar het ter plekke verrichten van een (nood)reparatie, zodat u uw fietstocht veilig kunt vervolgen. Mocht dit niet lukken, of als op voorhand blijkt dat dit niet mogelijk is, zorgen wij ervoor dat u, en één eventuele medereiziger veilig op uw (tijdelijk)woonadres of vakantieadres komen. Uw fiets brengen wij, indien u dit wenst:
1. naar een rijwielhandelaar naar keuze, binnen 30 kilometer van de plaats waar u pech heeft;
2. naar een door ons geselecteerde rijwielhandelaar, buiten 30 kilometer van de plaats waar u pech heeft.

Artikel 44. Waar moet u rekening mee houden bij pechhulp?

1. Uw fiets moet onderhouden zijn bij een rijwielhandelaar en voldoen aan de wettelijke eisen.
2. Wij hebben uw medewerking nodig, bijvoorbeeld als wij vragen om informatie.
3. U dient de instructies en adviezen van de hulpverlener op te volgen. Hij beoordeelt of er recht op hulp is.
4. De hulpverlener kan een andere partij inschakelen, bijvoorbeeld een transportbedrijf.
5. De hulpverlener kan u alleen helpen als hij uw fiets veilig kan bereiken zonder de regels of de wet te overtreden. Dit is ter beoordeling aan de hulpverlener.

Artikel 45. Wanneer heeft u recht op pechhulp?

1. Bij pech onderweg door een voorval dat rechtstreeks verband houdt met het normaal gebruik van uw fiets.
2. Bij pech vanaf 3 kilometer van uw (tijdelijke) woonadres of vakantieadres.

Artikel 46. Hoe vaak heeft u recht op hulp?

U heeft 3 keer per kalenderjaar recht op pechhulp.

Artikel 47. Welke kosten zijn voor uw eigen rekening?

De materiaalkosten van (nood)reparaties ter plekke zijn voor uw eigen rekening. Ook de kosten voor vervolgreparaties zijn voor uw rekening. Bij verlies van de Unigarant-pas zenden wij u tegen betaling van administratiekosten een nieuwe pas.

Artikel 48. Wanneer helpen wij u niet?

Wij helpen u niet als u:
1. de pech had kunnen voorzien voordat u vertrok;
2. strandt met een lege accu, indien de accu onvoldoende opgeladen was of leeg is geraakt door het bereiken van de maximale capaciteit;
3. onze hulp inroept terwijl u de wet overtreedt;
4. zich onredelijk of agressief gedraagt tegen onze medewerkers of door ons ingeschakelde hulpverleners, of als zij de situatie als dreigend ervaren;
5. volgens ons oneigenlijk gebruik wilt maken van onze service.